هیئت راگبی استان تهران هیئت راگبی استان تهران http://www.rugbytehran.ir 2019-04-18T14:55:49+01:00 text/html 2019-04-17T21:52:11+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه اطلاعیه http://www.rugbytehran.ir/post/382 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font style="" face="Mihan-Nassim"><font color="#cc0000" style="" size="5"><b style="">قابل‌توجه مربیان استان تهران (بانوان)</b></font><font size="4"><o:p></o:p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ تهران و سازمان‌دهی فعالیت تیم‌های بانوان تهران<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><span lang="AR-SA" style="">از تمامی مربیان خواهشمندیم روز (پنجشنبه مورخ: </span><span lang="FA" style="">۲۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">فروردین </span><span lang="FA" style="">۹۸،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">ساعت </span><span lang="FA" style="">۱۴)</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">در دفتر</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;انجمن کشوری راگبی حضورداشته باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><span lang="AR-SA" style="">حضور تمامی مربیان الزامی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آدرس: خیابان کارگر، تقاطع بلوار کشاورز، ساختمان طلوع، طبقه آخر<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با تشکر</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span style="text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 20.7px;"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA"></span></b></p><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</b></font></span></div> text/html 2019-04-15T20:45:28+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه انتصاب شبنم قبادی برای نایب‌رئیس كمیته بانوان راگبی استان تهران http://www.rugbytehran.ir/post/381 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/photo_2019-04-15_10-45-32%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">&nbsp;شبنم قبادی با حكم مجید سلامی ریاست كمیته تهران، نایب‌رئیس بانوان كمیته راگبی استان</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">&nbsp;تهران شد،</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">قبادی&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">درحال حاضر با حفظ سمت در كمیته،&nbsp; آموزش امور ورزشی بانوان را دركمیته</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;تهران به دست گرفت،&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">وی&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 20.7px;"><font face="Mihan-Nassim">در&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 20.7px;"><font face="Mihan-Nassim">کارنامه‌ی خود،&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">تجربه جایگاه های&nbsp; نایب‌رئیس&nbsp;&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">انجمن‌های ورزشی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;شمال&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">شرق&nbsp; و&nbsp; رئیس كمیته&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">آموزش ورزش‌های همگانی&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">جنوب شرق&nbsp;&nbsp;</font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">را </font></span></b><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;دارد.</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed">&nbsp;</p><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با تشکر</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20.7px;"></span></font></p><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</font></span></div></div> text/html 2019-04-12T20:41:30+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه مسابقات ساحلی تهران (۱۳۹۸) http://www.rugbytehran.ir/post/380 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim"><b style=""><font size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; color: red;">اعلام آمادگی مسابقات ساحلی سال </span><span lang="FA" style="line-height: 115%; color: red;">۹۸</span></font></b><b style="font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">روابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد بر اساس اعلام کمیته ساحلی مسابقات ساحلی </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۹۸</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در تهران در تاریخ </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۳</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اردیبهشت حداکثر با </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۸</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span></font><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">تیم برگزار می‌گردد.</font><font face="B Nazanin" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/Untitled-1%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D%20%282%29.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">شرایط شرکت در مسابقات</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><font color="#ff0000"><br></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><br></b></p> text/html 2019-04-08T21:39:14+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه مراسم تقدیر از خیرین خانواده راگبی http://www.rugbytehran.ir/post/379 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc0000"><span lang="AR-SA" style=""><b>مراسم تقدیر از خیرین خانواده راگبی</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">آقای میرزاآقابیک از عزیزانی که در سیل‌های اخیر در برخی استان‌های کشور، کمک‌های نقدی یا&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">ارسال لوازم موردنیاز و عملیاتی تلاش نموده؛ ازجمله روح‌الله مستوری فارس آیناز دماوندی و&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">سودابه کشت کار و مجید سلامی به نمایندگی از باشگاه کنگره </span><span lang="FA" style="">۶۰،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تقدیر نمود.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%84/photo_2019-04-08_13-57-43%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></p> text/html 2019-04-08T21:25:41+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه تصاویر آغاز کلاس بین المللی در تهران http://www.rugbytehran.ir/post/378 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="5" style="" color="#cc0000"><b>آغاز کلاس بین المللی در تهران</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="5" style="" color="#cc0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%84/photo_2019-04-08_13-58-46%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-07T20:34:52+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه مسابقات بانوان به میزبانی استان تهران http://www.rugbytehran.ir/post/377 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style=""><font size="5"><b>تهران میزبان سه رده سنی مسابقات بانوان</b></font></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/Untitled-1%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style=""><b>با توجه به درخواست جناب آقای مهندس سلامی، رئیس کمیته راگبی استان تهران، استان تهران</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style=""><b>&nbsp;امسال میزبان&nbsp;</b></span></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA"><b>مسابقات هفت‌نفره،</b></span></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><span lang="AR-SA">&nbsp;زیر </span><span lang="FA">۱۸</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">سال و پانزده‌نفره بانوان خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim">با تشکر&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium; text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</font></span></div> text/html 2019-04-04T17:38:10+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه اعلام آمادگی مسابقات سونز تبریز http://www.rugbytehran.ir/post/376 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت خانواده راگبی استان تهران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بدین وسیله به استحضار میرساند؛ تیم هایی که آمادگی شرکت در مسابقات سونز تبریز را</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;دارند، درخواست کتبی خود را جهت هماهنگی با انجمن&nbsp; به هیئت استان ارسال نمایند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/Untitled-1%D8%A8%D8%A8%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>با تشکر&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: start;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</b></font></span></div></div> text/html 2019-03-10T22:06:46+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه ماه اولین دوره مربیگری بین المللی با حضور مدرس جهانی http://www.rugbytehran.ir/post/375 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روابط عمومی انجمن اعلام کرد: از </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۸</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فروردین‌ماه اولین دوره مربیگری بین‌المللی با حضور مدرس جهانی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار می‌گردد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">کلاس‌های مربوطه مذکور، در تاریخ: ١٩-٢٠-٢٢ و ٢٣ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد و دوره‌ها شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">GIR - Rugby Ready face to face - Coaching children - safe guarding - Rugby Coaching L1 15s - Rugby Coaching L1 7s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شرایط حضور در کلاس<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ارائه کارت دانشجویی معتبر و یا معرفی اساتید تربیت‌بدنی از دانشگاه مربوطه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">واریز مبلغ </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۴۰۰۰۰۰۰</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ریال (برای کل دوره‌ها) به حساب فدراسیون انجمن‌ها</span></p><div><div><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شماره حساب: (</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷)</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بانک ملی. شعبه نمایشگاه بین‌المللی. بنام فدراسیون انجمن‌های ورزشی</span></div><div><div><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 17.3333px;"><br></span></font><div><div style="text-align: center;"><font face="B Nazanin" color="#ff0000"><span style="font-size: 17.3333px;"><b>دوره ها با ارائه مدرک معتبر از فدراسیون جهانی می باشد.</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="B Nazanin" color="#ff0000"><span style="font-size: 17.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></span></div></div></div> </div></div> text/html 2019-02-27T22:45:30+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با ورزش راگبی http://www.rugbytehran.ir/post/374 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با ورزش راگبی(رایگان) به صورت تئوری و عملی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/photo_2019-02-27_14-38-20%20%5B%DA%A9%D9%BE%DB%8C%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با تشکر</font></span></div><div><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20.7px;"></span></font></p><div><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</font></span></div></div> text/html 2019-02-22T01:02:18+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه اعلام اسامی 16 بازیکن اعزامی به قطر توسط؛ روابط عمومی انجمن http://www.rugbytehran.ir/post/373 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;">روابط عمومی انجمن اسامی ۱۶ بازیکن را جهت اردوی دوم تیم ملی اعزامی به قطر اعلام کرد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;"><div style="text-align: justify;">از سوی کادر فنی تیم ملی ۱۶ بازیکن به اردوی دوم فراخوانده شدند که می بایست ظهر ۱۵ اسفند خود را در محل اردو اداره تربیت بدنی بابلسر به کادر فنی معرفی نمایند . این اردو تا ظهر ۲۲اسفند ادامه دارد</div><div style="text-align: justify;">میرزا آقا بیک رئیس انجمن ضمن تشکر از اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و اداره تربیت بدنی شهرستان بابلسر و هیات انجمن های ورزشی بابلسر گفت امیدوارم حضور قهرمانان ملی و کادر فنی بتوانند در کنار تمرینات خود در این مدت برای توسعه راگبی بانوان این استان نیز مفید واقع گردد.</div><div style="text-align: justify;">نفرات دعوت شده&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">آزاده صیدی – شیدا داداشی – نگین ذاکری – صبا حیاتی – مهدیه دهقان – عاطفه لکی – هانیه علی نژاد – شیدا اسکندری – شقایق زینعلی – زهرا راستگو مقدم – زهرا ایما حسینی – اسما سنجری – شقایق جاذبی – نیلوفر هروی – اسما فخری – سودابه سحابی</div></b></div> text/html 2019-02-17T08:03:10+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه گزارش مراسم برترینهای راگبی کشور http://www.rugbytehran.ir/post/372 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;">مراسم معرفی و تقدیر از بهترین‌های راگبی ایران در سال ۱۳۹۷ در روز پنج‌شنبه مورخ: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۵ توسط انجمن راگبی کشور&nbsp;</span><span style="color: rgb(65, 65, 67); text-align: justify;">&nbsp;در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.</span><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;">در این مراسم؛ آقای محمد علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی وآقای همیش مکمستر سفیر کشور نیوزیلند در ایران، حضور داشتند.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/photo_2019-02-16_23-26-21%20%5B1600x1200%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(70, 70, 70); text-align: -webkit-right;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2019-02-01T21:40:56+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه آئین‌نامه مسابقات تگ راگبی ده فجر http://www.rugbytehran.ir/post/371 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آئین‌نامه مسابقات تگ راگبی ده فجر</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بهمن </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۹۷</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">از تمام بازیکنان مربیان انتظار می‌رود که از قوانین بازی و تورنمنت و تصمیمات داور پیروی کنند و در داخل و خارج از زمین‌بازی روحیه جوانمردانه داشته باشند درصورتی‌که مربی یا بازیکنی قوانین را مکرر زیر پا بگذارد داور یا مقامات رسمی مسابقات بنا بر صلاحدید، شخص خاطی را باکارت زرد یا قرمز جریمه می‌کند.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></div></span> text/html 2019-01-26T18:15:24+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه تغییر تاریخ کلاس های مربیگری درجه سه http://www.rugbytehran.ir/post/370 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="4">با توجه</font><font size="4" style=""> به برگزاری مراسم برترین های سال در تاریخ ٢٥ بهمن ماه، كلاس مربیگری در استان تهران به تاریخ ٢٣-٢٤ بهمن ماه تغییر یافت.</font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/Untitled-1%D8%B3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: start;">با تشکر&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: start;">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</span></div></div></div> text/html 2019-01-20T00:53:59+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه پیام تسلیت http://www.rugbytehran.ir/post/368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با تشکر</font></span></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: start;">مجید سلامی،&nbsp;</span><span style="text-align: start;">&nbsp;رئیس کمیته راگبی استان تهران</span></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20.7px;"></span></font></p><div><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تهیه و تنظیم: روزبه&nbsp;</font></span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-17T18:53:34+01:00 www.rugbytehran.ir روزبه اعزام تیم ملی 7 نفره بانوان به قطر http://www.rugbytehran.ir/post/367 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>۲۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بازیکن برای حضور در مسابقات غرب آسیا در </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۴</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">فروردین&nbsp; </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۹۸</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span></font><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font size="5">در کشور قطر معرفی شدند.</font><font size="4"><o:p></o:p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بر اساس اعلام روابط عمومی از سوی نازنین حسینی سرمربی تیم ملی بانوان ایران&nbsp; و تائید کمیته فنی بانوان</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۲۶</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp; بازیکن برای&nbsp; اردو اول&nbsp; معرفی شدند که در پایان این مرحله </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۶</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بازیکن به اردوی بعد دعوت خواهند شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">دعوت‌شدگان می‌بایست تا تاریخ </span></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۶</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهمن کپی رنگی پاسپورت خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">تاریخ و محل اردو متعاقباً اعلام می‌گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41305/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/photo_2019-01-16_13-28-26.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAABDCAMAAACye/mTAAABCFBMVEXHOzj+/v6iMC2+OTamMC2qMi////+dLiz+///z8/OaIh7Z0tK/wMDe3t785uXDIx+/fn22NzXEKiavMi/sxcTl6Ojv4uJ8HRuTKii+NzR0HBm7JyPoysn49PSRQ0Hfw8KyJSKhGxaUUVCqKieYGBXatLOmHhr47++7Mi/o0dF9IR+LJiTw29qtHhmpQkCIJyTQnZy+XluYREK0ZmW3RkO3dXTKgH6VAADFb23aqqnABQC6TEp+GBWsbGuKGxi4goCMNjPAi4mmVFJyDwt2AACjT02INTSgYmGHAQDBhYSeOjjHnZzLlJJmAACBMzGoNjO3YV/JenepSUbZpKOwPDmLFhKsZmWoREIu/cKHAAAJc0lEQVRoge2bC3ebuBKACwHheLfZsnIxtGDcEIVng/Gr9tpOnEeTOua2Seo2//+f3JEEftVxsz3bdOPNnB4jJM1ovtFoIIfTZ8KGy7Nf7cDPFg5Y2ESZB7R2NlCsGeB26a8/Nk7+Km1bGeD2dunPZxsnf5ZebueAL58AH6E8AT52eQJ87PIE+NjlCfCxyxPgY5cnwMcuDw9oPMAac/JwgF7zml7UNPlRC1uJ+k2fkfTWKz0YoNfxTdg8lQjk9Y9ZeN32v4mNl0Tt9VqLgK+3fpIY6mcXmY6hmggJqvEjJrwEudfeUl9zR0i91fMzef0wgK9thACw6SNBQJ+rf9+A4XVcZI0WYbxehFB3a228vgO4Pjr3l7dARgE1Cqj1vr+FxtLKRidChXy3DI8ZMBKzICCykBDesum1gIaX3JfwOy7v2wywWAPAgvD5u1aNSbJ437RpaLoMxrhuGwZN+y6igJO5taudyZIn6wANLxWy+cY3kVly6Dvnap8wQPmGulm7UUGDyp3mqqa5YNGYzACNiYlsaFBA6LOb04mG13Z5dnhTf9cAGmpqoRE/L1XSXhd1r0fWp10GiPd24Dr6okLu95LeXftuNAmKFg1iBsPS0WujAjJ73hYeWbCD5kE+ERwWLFaHvHY3J1wD6LUthHzM+NrIX0dgENRdD9hlgOoeTdVRUa0mXV/zU75LXrW6ED3gKyDtivfBIJ3kpAJNR5k6QytVATLTabloHnBrZCGLHlOvpwl5wV0EXChv1RTU3SuuMK1gnoOryyxVsKxNj+uqrd6vcUB6CFHDcUauAGWV2TSqnTRN5lemxbHgvmBboV6noyYMOi8sdt6gq4Po0QNd3ICahfzZDtJdJrAjKkHInmS+3QEI1p33tHB1na0tSHoh05i0o51ac9F7L9FohcvWUa+Xhg1VNZyUAzojSK+D25IAtwVuc0Ig91Cqzsw1R7AzQo0et2YEg25b3XIYDPm0ZThXtE+AHPZu/DlAT72K6O3EMOBoIa3jrQJUM+kl8FOEFICHK1bFlgYN2lWFBw80O5hPw0l3glWsdIUCsg94Vwl199U58Sam3wQwBogbFiIEWfZgYIOb/i0gwE76GvKbucIIhi04ZQdgHjy1bBeKCz6gMESetJPi2dmAotSqEmE2+LqdHeRTNxtYfm9DGGvcx9WAuBT14PeSnpguEHwZQHZfGbAiaNK+bF6VINJ0cDEcw2nlgD0fmfOATmIjgvcpoO+o3omLIhS1+qdnXyF65BPdfeQP6xYNJJvfFqyjEDq1G69KqwA5PBKiHpaoLwRfCV0s6YcVH5Jw36lBYPm6OIkQiYlQoKlbrMNwdw0g7rnC6K1XfdelCZI2e7d6hKyGpzo1iDY4ZjYz5yGXzOve7eUJmlvIbVc9vnnO28kIgl1rsmRy281mwwWXbg4vT459qBq1Zu8zbJZfPyN5xCFA7kCnRbc7Seguk/jcRx2vSLOEFFPIvapT/NCykPkGDibKd/AzpPlwRI0l4G66HtCByLm19ojAwYZ0p18OabnBqmMiEgAsRJfRgB8FxL8wIvuSWnSu4DxapXbS6/WSTkpcrs9+s2+RyNVcK7PLepHbejeCAsKWvqbnz4KF89najULQCOoSwHT3oHwIO1G0Aw7ZbxzIB74uhpfAAqhNv+gW0HgFoJ0DUmNcCvy7LwRUe4/xJ2CzbY3B0t3SEP8uzN4oLhnzSUShwQ1LYPoFPmP6BZn6nPfnA8hvQK5/YgGipb+Qq7FB0vBR6jhXMJB+MLl1umBtD19CKhOR5Zw/p8YaxzIHtFcBwtZzj1w3CySUiEuMDyJObTUcavVgnMcZxscig6bFYM53YTZjSVjw8rYrZID4lrARa3Hw2JFvIa6tD2S28S0HK7BYKlE1+Rg2s4CmajDXWQPYyABROkbTLVdULEbsNgdU4nx4ahDTszKHUQD3+EYgtNCNomNUmIIi6igD1M+PTBcRO3MAsR/rK4OJ3hdHWVigytZlDBnrDvi68UV3B0Xp1J+oLt0JiGUwxlLB/nhuZrnq1wEQzjhLrwxQDM9obaNijXVmEIt1bYpCK65d6bIJbuqjmQju+Px/fMCucftDri+F5Vfnu8GFy3prNruMQwyRQ0QRh3ZmITrRZVxsIf+S6+mgVjk/i7Jht1XEKwDfYiayXtfgvLp2JQyHJNI0LaoNQwlj8ZDAjQsPG4dNlA4HggA9mn9UhvV4V913s1UszW+VT/tUx2+dxvRKJfLJ0fA0CIJjX9Ps3bMx9JF6yPWxqIcwVB74tPd8CErReKhD/0l0UpTCmCppUTrsK7CYrh0dZusqegx6Fb6IvXuocHNvVwIq/crReDwI+roelyu7u5XhaayAIQhv5QJecNwTDuiIJrIGMB73Q3GqOzwiNhVyfDHsx3rQBwvQCKglKpWgfxqEihKWz2GgDOMXu+Vy5hBYEBVF0ctDmElJKxeVcgyDYlyBNZS4H1fAnz7zR9Yrca4nS1SNubtb6efxXg0IikG/XAYjkqSAY7ALuuSwtfV+vwsJfsOm7fdMeGm8gKlfipI80y0HHz9+pM6VA13hFmJdUeJyJgHcSbIshnxApxdFwvMi6XQ2DIZw0TlMoEsQPzYA8ZFZNEN9QU9mi5X7X6bm7gAEO6GuiDILjCi+aO9dpQdsyxrwggrPHhhx5DZ9P4wqinhQeuFM15AgyeJw124dggXghg6F8rAQMxHpHeYDopxfFgD57GyQBQ9a0mxAkvO+JT06v9gwk9yfRcB9eSbSrAnP/ZS+gWHnhljsT1ZFlqEtsL/RdHxTgiI4rypJN1Bv23MmHlJwR0M7nexm/07AmUg1eG2Ap9C7gzRiNV37qjh5220pMrzGw2NsXoU+llHN+dkoqwXDY9waZYvfB1AZdklwVPraiPgjATat2Imylx0bTo/+dceuK/Mqkj7YIbH401lWiqgfW8f54vcBFOPgVRC8OkvhZY+KOQyLo6wd1Q9FSS+fB/EiIFRIWgh+iShhv34argR8I60UJQz1EKTCJSgrYjictiWoKlAXl1SgS1lt7eeLEkJws/ab+wBCZRLhX1x+xSTWRbqpTAJdZOOKuKyi/zI+Gt6pO/cDzNW4UJj59r9a/g6gJGay3P43yxKguHGy8YB7mw74H9vBvV/tzj8vS4DKxsl/DPBdcePk3Tyg33qxcdLyn08Bnz//bQPl+Qzw5W+/b6JMAYHw+SYK5cv+c9b2RoowA9xg2XjA/wPghBfJviLy5wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Image result for ‫عکس لطفا به ادامه مطلب بروید‬‎" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></p>